Avís legal

CaixaBank Operational Services, S.A.U. és l’entitat titular del portal de CaixaBank Operational Services o del website al qual ha accedit.

L’accés al portal o a qualsevol dels website del Grup CaixaBank i a la informació relativa a qualsevol dels productes i els serveis que aquests contenen comporta l’acceptació de les Condicions generals previstes en aquest avís legal. Per això, n’ha de llegir atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i dels serveis que s’ofereixen en el portal o en qualsevol dels website del Grup CaixaBank.

Validesa de la informació i continguts

La informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització.

Aquestes condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. CaixaBank Operational Services es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, cas en què entren en vigor des de la seva publicació i són aplicables a tots els usuaris del portal o dels websitedes d’aleshores.


Els continguts de qualsevol de les pàgines web, en especial les referències informatives i publicitàries, tret que s’indiqui el contrari expressament, no constitueixen cap oferta vinculant. CaixaBank Operational Services es reserva el dret d’introduir modificacions o d’ometre totalment o parcialment els continguts actuals quan ho consideri oportú, com també d’impedir-hi o restringir-nel’accés de manera temporal o permanent.


CaixaBank Operational Services pot incloure en qualsevol dels seus website continguts de tercers i enllaços a pàgines web de tercers, sempre amb l’autorització dels seus titulars, com ara a xarxes socials i a altres informacions. En cap d’aquests casos CaixaBank Operational Services no és responsable de les pàgines i els continguts de tercers, com tampoc del funcionament i la disponibilitat d’aquests.

Navegació i personalització

La simple navegació a través dels website de CaixaBank Operational Services té caràcter gratuït i no exigeix el registre previ de l’usuari. No obstant això, l’accés, la contractació o l’ús d’alguns productes o serveis pot requerir que l’usuari s’hi registri. En aquest cas, cadascun d’aquests productes i serveis es regeix per les seves pròpies condicions específiques, sens perjudici de les condicions que es preveuen aquí.


En alguns dels portals o website s’ofereix a l’usuari la possibilitat de personalitzar les pàgines, incloent-hi fons de pantalla diferents, o béde configurar els accessos als seus productes i serveis preferits, la qual cosa fa que la navegació i la localització dels recursos utilitzats sigui eficient, funcional i que, per tant, s’adapti als gustos i als usos de cada usuari.

Seguretat

El portal i els website del Grup CaixaBank estan proveïts dels certificats, els segells o les acreditacions de seguretat i qualitat necessaris per oferir un entorn segur als usuaris. No obstant això, li recomanem que consulti i que llegeixi atentament les Recomanacions de seguretat que CaixaBank té al seu portal a disposició de tots els usuaris.

Política de privadesa i protecció de dades

CaixaBank Operational Services compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i els compromisos de confidencialitat propis de l’activitat bancària.


CaixaBank Operational Services ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar-ne, en la mesura en què sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.


Si es demana emplenar un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s’informa el client o usuari de: la identitat del responsable del fitxer, les dades de contacte del delegat de protecció de dades, les finalitats del tractament, el destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i l’adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l’usuari d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només es tracten i/o se cedeixen amb la finalitat expressada, i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.


Per tal que la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, tan aviat com puguin, les modificacions i les rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Política de cookies

Les pàgines web de CaixaBank Operational Services disposen de cookies, que són petits fitxers de dades que s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari o client i que poden permetre als nostres sistemes recordar característiques o preferències de la navegació a les nostres pàgines web que puguin servir per personalitzar l’accés en visites successives, fer més segura la navegació, recaptar informació estadística sobre la navegació o conèixer preferències d’usuaris.


La política de cookies de CaixaBank Operational Services se subjecta a la normativa comunitària i espanyola en vigor, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. En virtut d’aquesta, CaixaBank Operational Services l’informa de les cookies que fa servir en cadascun dels seus llocs web (“Informació sobre les cookies utilitzades”) i, quan cal, li demana consentiment per poder utilitzar-les.

Portals mòbils i geolocalització

Algunes de les pàgines web de CaixaBank Operational Services estan adaptades per a l’ús en dispositius mòbils, per la qual cosa pot ser que la presentació i el contingut de les diferents aplicacions mòbils no coincideixin ni siguin exactes als del portal o als dels diferents website.


Així mateix, algunes de les pàgines web adaptades per a dispositius mòbils o les aplicacions poden disposar de funcions de geolocalització, a fi de determinar, quan l’usuari l’activi, la ubicació d’aquest dispositiu en cada moment. D’aquesta manera pot accedir als serveis que necessitin geolocalització i que CaixaBank Operational Services tingui disponibles.


L’accés als serveis esmentats requereix l’activació per part de l’usuari de la funció de geolocalització al seu dispositiu mòbil, i la pot desactivar en qualsevol moment.

Propietat intel·lectual i industrial

El portal i les pàgines web del Grup CaixaBank Operational Services, les pàgines que comprèn i la informació o els elements que aquestes contenen inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics i també logotips, marques, noms comercial o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel•lectual o industrial, dels quals CaixaBank o les empreses del Grup CaixaBank són titulars o llicenciatàries legítimes.


CaixaBank Operational Services no atorga cap garantia sobre la licitud i la legalitat de la informació o els elements continguts a les pàgines web de CaixaBank Operational Services en cas que la titularitat d’aquests no correspongui a CaixaBank Operational Services.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres, les creacions i els signes distintius referits abans sense l’autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L’incompliment d’aquesta prohibició pot constituir infracció sancionable per la legislació vigent.


No obstant això, a compte i risc propi, l’usuari pot descarregar o fer una còpia d’aquests elements exclusivament per a ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de CaixaBank Operational Services. En especial, no els pot alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas això no significa cap autorització o llicència sobre els drets de propietat de CaixaBank Operational Services o de les empreses del Grup CaixaBank.


Queda prohibit, tret dels casos en què CaixaBank Operational Services ho autoritzi expressament, establir enllaços, hipervincles o links desde portals o llocs web de tercers a pàgines web de CaixaBank Operational Services diferents de la pàgina principal del seu portal, com també presentar les pàgines web de CaixaBank Operational Services o la informació que aquestes contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Informació financera i borsària

El portal o els website del Grup CaixaBank no proporcionen cap tipus de recomanació d’inversió ni assessorament legal, fiscal ni de cap altre tipus. La informació és d’àmbit general i en cap cas no té en compte criteris o objectius específics o particulars d’inversió ni de situació financera. Per tant, la informació que contenen no s’ha d’utilitzar per fer inversions o prendre decisions.


En cas de valors negociats, qualsevol decisió de subscripció, compra o venda s’ha d’adoptar tenint en compte la informació pública.


Els continguts de les pàgines web no constitueixen cap oferta per vendre accions als Estats Units d’Amèrica. Les accions no es poden oferir, vendre ni subscriure als Estats Units d’Amèrica en absència de registre d’aquestes o d’una exempció de registre establerta a la Llei del Mercat de Valors dels Estats Units d’Amèrica (US Securities Act of 1933).

Responsabilitats

CaixaBank Operational Services no garanteix l’accés continuat, ni la visualització, la descàrrega o la utilitat correctes dels elements i de la informació continguts a les pàgines web de CaixaBank Operational Services, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.


CaixaBank Operational Services no és responsable de la informació ni dels altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles desde les pàgines web de CaixaBank Operational Services mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i els altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi, mitjançant enllaços, hipervincles o links, al portal de CaixaBank Operational Services o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o els signes distintius de CaixaBank Operational Services, tret que aquesta última ho autoritzi expressament.


CaixaBank Operational Services i els seus proveïdors d’informació, com a terceres parts, no assumeixen cap responsabilitat amb relació a la informació, els continguts de tot tipus, els productes i els serveis oferts o prestats a través de les pàgines web de CaixaBank Operational Services per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu mateix Grup econòmic, i, en especial, pels danys i els perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats al que s’ha esmentat, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o les relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel•lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il•lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (vii) en general, l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resultin d’aplicació, i (viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada a través del portal de CaixaBank Operational Services.


Ni CaixaBank Operational Services ni els proveïdors d’informació, com a terceres parts, no assumeixen cap responsabilitat pels danys, els perjudicis, les pèrdues, les reclamacions o les despeses produïts per: (i) interferències, interrupcions, errades, omissions, avaries telefòniques, endarreriments, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i les xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de CaixaBank Operational Services; (ii) intromissions il•legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de CaixaBank Operational Services, i (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Legislació aplicable

Aquestes Condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.© CaixaBank Operational Services, S.A.U.

© CaixaBank Operational Services, S.A.U.